REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY PODNOSEK.PL

Regulamin serwisu internetowego www.podnosek.pl

Rozdział 1. - Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Sprzedawcą, oraz właścicielem serwisu jest spółka podnosek.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach ul. Długa 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000348950, NIP 646-28-79- 277, REGON 241470897 kapitał zakładowy w kwocie 125 000 PLN opłacony w całości. E-mail: biuro@podnosek.pl, telefon: +48 509 833 175.
1.2. Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.podnosek.pl.
1.2.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można jedynie przez strony internetowe www.podnosek.pl.
1.3. Każda osoba odwiedzająca Serwis, spełniająca warunki określone w pkt. 1.5, zwana dalej Użytkownikiem, może dokonać zakupu produktu na zasadach określonych w Regulaminie.
1.4. Złożenie zamówienia w podnosek.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.
1.5. Zakupu lub Rezerwacji wybranego Produktu w Serwisie dokonać może:
a) Osoba fizyczna, która w dacie rezerwacji posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Osoba prawna, o ile w chwili rezerwacji jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji,
c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych i jest reprezentowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do jej reprezentacji.
1.5.1. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez właściciela strony wszelkich informacji nie stanowiących danych osobowych, zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.
1.6. Sklep jest to sklep internetowy prowadzony przez podnosek.pl Sp. z o.o. na stronie internetowej pod adresem www.podnosek.pl.
1.7. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów tylko na terenie Polski. Możliwość dostawy do określonych lokalizacji (ustalanych na podstawie kodu pocztowego Klienta) może być czasowo ograniczona, co może stanowić podstawę do braku akceptacji złożonego zamówienia lub odstąpienia od jego realizacji.
1.7.1. Zamieszczone na stronach internetowych www.podnosek.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. www.podnosek.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
1.8. Towar to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie. Obecność towaru na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
1.9. Cena jest to cena towaru umieszczoną przy zdjęciu lub w opisie produktu. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i uwzględniają podatek VAT, chyba że obok ceny występuje słowo „netto”. Jeśli obok ceny występuje słowo „netto” to do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Wysokość ceny podana w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.
1.10. Cennik nie stanowi oferty a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.11. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem pracowników podnosek.pl lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. Dostawa produktów odbywa się po cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
1.12. Dostawa za pośrednictwem pracowników podnosek.pl dokonywana jest jedynie na obszarze powiatu tyskiego oraz wybranych gmin województwa śląskiego.
1.13. Koszt dostarczenia produktu obciąża Klienta. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta, a w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, od stawek stosowanych przez firmę kurierską. Koszt dostawy określany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia i uzależniony jest od jego wartości oraz lokalizacji do której towar ma zostać dostarczony.
1.14.podnosek.pl ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w tym zakresie.

Rozdział 2. - Realizacja zamówienia

2.1. Aby zrealizować zamówienie bez dodatkowych kosztów należy dokonać zakupów za minimum 100 zł. Przy zakupach poniżej 100 zł do zamówienia będzie doliczony dodatkowo koszt pakowania.
2.2. Do korzystania z usług podnosek.pl, Klient powinien mieć do dyspozycji :
a) komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową zgodną z Firefox w najnowszej wersji
b) dostęp do Internetu
c) aktywne konto poczty elektronicznej
d) numer telefonu kontaktowego
2.3. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej podnosek.pl i stronach powiązanych produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Realizuj zamówienie". Towary do koszyka możemy dodawać po zalogowaniu się do sklepu.
2.4. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego . Po złożeniu zamówienia Klient dostanie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz prośbę o jego potwierdzenie. Wysłanie przez podnosek.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w siedzibie Sprzedawcy. W uzasadnionych przypadkach dodatkowa weryfikacja danych może się odbyć w drodze kontaktu telefonicznego. Zmiana zamówienia lub anulowanie zamówienia może odbyć się do godziny 15:30 dnia poprzedzającego wyznaczonego przez Klienta jako dzień dostawy - w przypadku dostawy realizowanej przez pracownika podnosek.pl w przypadku realizacji dostawy za pomocą firmy kurierskiej - w tym samym dniu którym zostało złożone zamówienie do godziny 16:00, jeśli zamówienie zostało złożone po 16:00 to do dnia następnego do godziny 8:00. Zamówienie można zmienić lub anulować pisząc na adres mailowy : biuro@podnosek.pl.
2.5. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę. Podnosek.pl nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu, tym samym braku możliwości realizacji dostaw.
2.6. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od wymagań klienta, możliwości nadania przesyłek kurierskich, oraz lokalizacji do której Towar ma zostać dostarczony.
2.7. Dostawy przez dostawców podnosek.pl realizowane są w dni robocze od 8:00 – 18:00, dostawa odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 3.1.b) po uprzednim ustaleniu z Klientem godziny dostawy.
2.8. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są w standardowych godzinach pracy kurierów firmy kurierskiej. dostawa realizowana jest w przeciągu trzech dni roboczych.
2.9. Możliwy jest odbiór osobisty w sklepie w Tychach przy ul. Niepodległości 46/1 po uprzednim potwierdzeniu przygotowania zamówienia.
2.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) w razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu przez Klienta,
b) w razie niepotwierdzenia zamówienia,
c) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1.7
d) w razie istnienia uzasadnionych wątpliwości, co do danych wskazanych przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.

Rozdział 3. - Płatności

3.1. Dostępne formy płatności w sklepie to:
a) gotówka - zapłata w tej formie następuje przy odbiorze zamówienia - w przypadku dostawy kurierem może się wiązać z dodatkową opłatą,
b) przedpłata tzn. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - zamówienie będzie realizowane po odnotowaniu wpłaty,-
c) płatność przelewem na rachunek bankowy po odbiorze zamówienia - kredyt kupiecki dla wybranych Klientów biznesowych,
d) płatność kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym zamówienia w sklepie.
3.2. Dla osób fizycznych do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT. Osobom, o których mowa w pkt. 1.5 b i c do zamówienia zostanie dołączona faktura VAT.

Rozdział 4. - Dostawa

4.1. Dostawca podnosek.pl pozostawia towar osobie przebywającej się pod adresem wskazanym przez Klienta. W przypadku dostawy wyrobów tytoniowych lub alkoholu dostawca ma prawo poprosić o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca podnosek.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu ani wyrobów tytoniowych.
4.2. Przy odbiorze towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy jest zgodna z zamówieniem i potwierdzić odbiór zamówienia.
4.3. Jeśli dostawa jest realizowana przez firmę kurierską to dostawca pozostawia towar osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Przy odbiorze zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy przesyłka nie ma śladów świadczących o próbie otwarcia przesyłki. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie przesyłki, to razem z pracownikiem firmy kurierskiej winien spisać protokół uszkodzenia oraz powiadomić o tym firmę podnosek.pl w przeciągu 3 dni roboczych. Podnosek.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi.
4.4. W przypadku nieobecności Klienta o umówionej godzinie pod wskazanym w zamówieniu adresem, pracownik podnosek.pl podejmie próbę kontaktu w celu umówienia się na dostawę w innym terminie. W takim przypadku Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. W przypadku spóźnienia w dostawie pracownik podnosek.pl ma obowiązek kontaktu z Klientem i powiadomienia Klienta o takim fakcie. Podnosek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.
4.5. Dostawca podnosek.pl posiada maksymalnie 100 zł gotówki w celu wydania reszty. Rozdział 5. - Reklamacje i zwroty
5.1. W przypadku dostarczania towaru przez dostawcę podnosek.pl niezgodnego ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia produktów których nie zamawiał i powiadomić o tym dostawcę. W razie niezgodności towaru spożywczego z umową, kupujący ma prawo do wymiany towaru bądź żądania obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy pod warunkiem, że powiadomi o tym sprzedawcę w przeciągu 2 dni od otrzymania towaru.
5.2. W przypadku dostarczania towaru przez firmę kurierską, klient który stwierdził niezgodność otrzymanego Towaru z zamówieniem po odebraniu przesyłki, powinien poinformować o tym fakcie firmę podnosek.pl w przeciągu 2 dni od odebrania przesyłki. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Klienci mają prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni roboczych (za wyjątkiem artykułów spożywczych o których mowa w art. 10 ust. 3 kpt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) bez podania przyczyny pod warunkiem że towar nie nosi śladów użytkowania i jest fabrycznie zapakowany. W celu dokonania zwrotu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta firmy podnosek.pl.
5.3. Reklamacja powinna:
a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo na adres biuro@podnosek.pl
b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,
c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego.
5.4. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w przeciągu 14 dni. Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo o wyniku rozpatrzonej reklamacji. Brak odpowiedzi na informację o reklamacji we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zwrotu pieniędzy za reklamowany towar, pieniądze są zwracane na wskazane przez Klienta konto bankowe.
5.5. Koszty odesłania towaru nie są zwracane.
5.6. Zwroty odesłane do podnosek.pl za pobraniem nie są przyjmowane.
5.7. Różnice między towarem prezentowanym na zdjęciach w sklepie, a rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu towaru.
5.8. W razie braku możliwości realizacji zamówienia lub odmowy realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem odmowy realizacji z przyczyn określonych w pkt 4.1 - opłaconych przez Klienta, sklep dokona pełnego zwrotu pieniędzy Klientowi. Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia z tym związane. W przypadku odmowy realizacji zamówienia z przyczyn określonych w pkt 4.1 z kwoty przeznaczonej do zwrotu potrącone zostaną koszty dostawy niewydanego Klientowi Towaru. 5.9. W przypadku, gdy podnosek.pl nie uznał reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Rozdział 6. - Warunki gwarancji

6.1. Produkty sprzedawane przez podnosek.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Podnosek.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt.
6.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a podnosek.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do podnosek.pl;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Rozdziału 5 Regulaminu.

Rozdział 7. - Postanowienia końcowe

7.1. Podnosek.pl nie ponosi za to odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na wskazany przez Klienta adres jeśli spowodowane jest to blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta.
7.2. W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę podnosek.pl Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z klientem.
7.3. Administratorem danych osobowych jest podnosek.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7.4. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia z Bazy Klientów.
7.5. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
7.6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
7.7. Podnosek.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.podnosek.pl.
7.8. Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku wykonywania postanowień niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby podnosek.pl Sp. z o.o.
Regulamin opublikowany w dniu 5 stycznia 2015 r.

Kontynuuj

Witryna www.podnosek.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Zamknij

Parse Time: 0.172s